ລາຄາເທົ່າໃດ ?

How much does it cost?

Course curriculum

 • 1

  ນະວັດຕະກຳ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມສຳເລັດຂອງ mSME

  • ບົດທີ 1

 • 2

  ການຊອກໂອກາດເພື່ອການສ້າງນະວັດຕະກຳໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ພາກທີ 1

  • ບົດທີ 2

 • 3

  ການຊອກໂອກາດເພື່ອການສ້າງນະວັດຕະກຳໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ພາກທີ 2

  • ບົດທີ 3

 • 4

  ການຊອກຫາໂອກາດສຳລັບນະວັດຕະກຳເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ

  • ບົດທີ 4

 • 5

  ວິທີການວາງແຜນນະວັດຕະກຳ

  • ບົດທີ 5

 • 6

  ວິທີສ້າງວັດທະນະທຳເພື່ອນະວັດຕະກຳໃຫ້ທຸລະກິດທ່ານ

  • ບົດທີ 6

 • 7

  ຄຳຖາມທົດສອບ

  • ຄຳຖາມທົດສອບກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ