ລາຄາເທົ່າໃດ ?

How much does it cost?

Course Curriculum

 • 1

  ບົດນຳສະເໜີ

  • ບົດທີ 1

 • 2

  ການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການປົນເປື້ອນຂ້າມ

  • ບົດທີ 2

 • 3

  ປະຕິບັດຕາມກົດການແຊ່ເຢັນ

  • ບົດທີ 3

 • 4

  ການຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງທຸກຢ່າງ

  • ບົດທີ 4

 • 5

  ການປຸງແຕ່ງອາຫານ​

  • ບົດທີ 5

 • 6

  ຢ່າລືມການຝຶກອົບຮົມ

  • ບົດທີ 6

 • 7

  ຄຳຖາມທົດສອບ

  • ຄຳຖາມທົດສອບກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມອາຫານ