ລາຄາເທົ່າໃດ ?

How much does it cost?

Course curriculum

 • 1

  ການວາງແຜນ ແລະ ການຕັ້ງງົບປະມານ

  • ບົດທີ 1

 • 2

  ເຂົ້າໃຈໂຕເລກຂອງທ່ານ (ພາກ 1)

  • ບົດທີ 2

 • 3

  ເຂົ້າໃຈໂຕເລກຂອງທ່ານ (ພາກ 2)

  • ບົດທີ 3

 • 4

  ການຄວບຄຸມກະແສເງິນສົດ

  • ບົດທີ 4

 • 5

  ເພີ່ມລາຍຮັບ, ບໍລິຫານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

  • ບົດທີ 5

 • 6

  ບໍລິຫານຈັດການໜີ້ສິນ

  • ບົດທີ 6

 • 7

  ເບິ່ງແຍງໂຕທ່ານເອງເຊັ່ນກັນ

  • ບົດທີ 7

 • 8

  ຄຳຖາມທົດສອບ

  • ຄຳຖາມທົດສອບກ່ຽວກັບແຜນບໍລິຫານການເງິນ