ລາຄາເທົ່າໃດ ?

How much does it cost?

Course curriculum

 • 1

  ເປັນຫຍັງ ທ່ານຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີແຜນທຸລະກິດ?

  • ບົດທີ 1

 • 2

  ບັນດາຄໍາຖາມ ທີ່ທຸກໆແຜນທຸລະກິດ ຕ້ອງມີຄໍາຕອບ

  • ບົດທີ 2

 • 3

  ການກະກຽມເພື່ອຂຽນແຜນທຸລະກິດ

  • ບົດທີ 3

 • 4

  ການຂຽນແຜນທຸລະກິດ ພາກ 1: ໂອກາດ ແລະ ຕະຫຼາດ

  • ບົດທີ 4

 • 5

  ການຂຽນແຜນທຸລະກິດ ພາກ 2: ກົນລະຍຸດ

  • ບົດທີ 5

 • 6

  ການຂຽນແຜນທະລະກິດ ພາກ 3: ການຄາດຄະເນດ້ານການເງິນ

  • ບົດທີ 6

 • 7

  ແຜນທຸລະກິດ ແບບ Lean Start-up

  • ບົດທີ 7

 • 8

  ເຄັດລັບເພີ່ມຕື່ມ ໃນການວາງແຜນທຸລະກິດ

  • ບົດທີ 8

 • 9

  ຄຳຖາມທົດສອບ

  • ຄຳຖາມທົດສອບກ່ຽວກັບການວາງແຜນທຸລະກິດ

ສິນຄ້າເພີ່ມເຕີມ

ທ່ານອາດຈະສົນໃຈ...