ລາຄາເທົ່າໃດ?

How much does it cost?

ຫຼັກສູດ / Curriculum

ຜູ້ປະກອບການຫຼາຍຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ຫາກໍເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເລີ່ມເຮັດແຜນທຸລະກິດ ຈາກຈຸດໃດກ່ອນ. ພວກເຂົາຮູ້ດີວ່າ ແຜນທຸລະກິດມີປະໂຫຍດຫຼາຍ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຫຍັງແດ່ ແລະ ຕ້ອງເລີ່ມແນວໃດ? ພວກເຮົາຈະມານໍາສະເໜີໃຫ້ຮູ້ໃນຊຸດວິດີໂອນີ້.

 • 1

  ການຮຽນຮູ້ທາງອອນລາຍ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການເປັນຜູ້ປະກອບການ: ການລິເລີ່ມການວາງແຜນທຸລະກິດ (Getting Started in Business Planning_LURAS E-Learning)

  • 1. ວິດີໂອນໍາສະເໜີ (Introduction)

  • 2. ຍ້ອນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຕ້ອງມີແຜນທຸລະກິດ? (Why Do We Need a Business Plan?)

  • 3. ຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນໃນການເຮັດແຜນທຸລະກິດ (Key Questions for Business Planning)

  • 4. ການນໍາໃຊ້ Business Model Canvas (Using the Business Model Canvas)

  • 5. ການເລີ່ມຂຽນແຜນ (Getting Started on Your Plan)

  • 6. ແຜນການຕະຫຼາດ (Your Marketing Plan)

  • 7. ແຜນການເງິນ (Your Financial Plan)

  • 8. ໝວດສຸດທ້າຍ (The Final Sections)

  • 9. ຄໍາແນະນໍາຈາກມືອາຊີບ (Advice from the Pros)

  • ຄຳຖາມທົດສອບກ່ຽວກັບແຜນບໍລິຫານການເງິນ

ສິນຄ້າເພີ່ມເຕີມ / More courses

This course has been developed by Katalyst Partners for: