ລາຄາເທົ່າໃດ?

How much does it cost?

ຫຼັກສູດ / Curriculum

ໃນພາກນີ້ ພວກເຮົາຈະມາເບິ່ງນໍາກັນວ່າ ຍ້ອນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຄວນເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ, ຄຸນສົມບັດ ທີ່ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງມີ ເພື່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດມີຫຍັງແດ່ ແລະ ເຈົ້າຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເສັ້ນທາງຂອງການເປັນຜູ້ປະກອບການໄດ້ແນວໃດ.

 • 1

  ການເປັນຜູ້ປະກອບການ (Becoming an Entrepreneur)

  • 1. ວິດີໂອນໍາສະເໜີ (Introduction)

  • 2. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄວນເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ? (Why Start a Business?)

  • 3. ການຊອກຫາແນວຄວາມຄິດທຸລະກິດທີ່ດີ (Finding a Great Business Idea)

  • 4. ທັກສະ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ປະກອບການ (The Skills and Qualities of an Entrepreneur)

  • 5. ວິທີຄິດແບບຜູ້ປະກອບການ (The Mindset of an Entrepreneur)

  • 6. ເປັນຫຍັງຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງຍັງບໍ່ເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ? (Why Doesn't Everyone Start a Business?

  • 7. ຄໍາແນະນໍາຈາກມືອາຊີບ (Advice from the Pros)

  • ຄໍາຖາມສໍາລັບການເປັນຜູ້ປະກອບການ (Quiz)

ສິນຄ້າເພີ່ມເຕີມ / More Courses

This course has been developed by Katalyst Partners for: