ລາຄາເທົ່າໃດ ? / How much does it cost?

Course curriculum

 • 1

  ພາກທີ 1 ຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ໂລກຂອງການເຮັດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ / Chapter 1: Welcome to the World of E-Commerce

  • ແນະນໍາກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ / Introduction

  • ພາກທີ 1 ຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ໂລກຂອງການເຮັດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ / Lesson 1: Selling through Facebook

  • ບົດທີ 2 ການຂາຍເຄື່ອງທາງເວັບໄຊ – ຕອນທີ 1 / Lesson 2: Selling Through Your Website - Part 1

  • ບົດທີ 3 ການຂາຍເຄື່ອງທາງເວັບໄຊ – ຕອນທີ 2 / Lesson 3: Selling Through Your Website - Part 2

  • ບົດທີ 4 ການຂາຍທາງແພລັດຟອມການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ / Selling Through E-commerce Platforms

  • ບົດທີ 5 ການສວຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ Google ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ / Lesson 5: Making the Most of Google

  • ບົດເສັງ ພາກທີ 1 / Chapter 1 Quiz

 • 2

  ພາກທີ 2 ການເຮັດການຕະຫຼາດທາງອອນລາຍ / Chapter 2: Getting Started in Online Marketing

  • ແນະນໍາກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ / Introduction

  • ບົດທີ 1 ການຕະຫຼາດຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ - ຕອນທີ 1 / Lesson 1: Social Media Marketing - Part 1

  • ບົດທີ 2 ການຕະຫຼາດຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ - ຕອນທີ 2 / Lesson 2: Social Media Marketing - Part 2

  • ບົດທີ 3 ການຕະຫຼາດຂອງຮ້ານ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆ / Lesson 3: In-store and Print Marketing

  • ບົດທີ 4 ການຕະຫຼາດ ແບບໃຫ້ຄົນຕິດຕາມ / Lesson 4: Subscription Marketing

  • ບົດທີ 5 ການໂຄສະນາທາງອອນລາຍແບບຈ່າຍເງິນ / Lesson 5: Paid Online Marketing

  • ບົດເສັງ ພາກທີ 2 / Chapter 2 Quiz

 • 3

  ພາກທີ 3 ການເຮັດການຕະຫຼາດທາງອອນລາຍ / Chapter 3: Presenting and Managing Your Products and Services

  • ບົດສະເໜີ / Introduction

  • ບົດທີ 1 ການສ້າງປະສົບການທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ / Lesson 1: Creating a Great Customer Experience

  • ບົດທີ 2 ການນໍາສະເໜີສິນຄ້າແບບງ່າຍດາຍ / Lesson 2: Simple Product Presentation

  • ບົດທີ 3 ການຈັດຮ້ານຄ້າຂອງທ່ານ / Lesson 3: Organizing Your Store

  • ບົດທີ 4 ການໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງທ່ານ / Lesson 4: Describing Your Products or Services

  • ບົດທີ 5 ການເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລູກຄ້າ / Lesson 5: Increasing Customer Engagement

  • ບົດທີ 6 ຂໍ້ມູນສິນຄ້າ ແລະ ການຄວບຄຸມຄັງສິນຄ້າ / Lesson 6: Product Data and Stock Control

  • ບົດເສັງ 3 ພາກທີ / Chapter 3 Quiz

 • 4

  ພາກທີ 4 ການສົ່ງມອບປະສົບການການຊື້ທີ່ດີ / Chapter 4: Delivering a Great Buying Experience

  • ບົດສະເໜີ / Introduction

  • ບົດທີ 1 ການສື່ສານກັບລູກຄ້າຂອງທ່ານ / Lesson 1: Communicating with Your Customers

  • ບົດທີ 2 ຂັ້ນຕອນການຈ່າຍເງິນ / Lesson 2: The Checkout Process

  • ບົດທີ 3 ຂັ້ນຕອນການຊໍາລະເງິນ / Lesson 3: The Process of Payments

  • ບົດທີ 4 ການຍົກເລີກການຊື້, ການສົ່ງຄືນສິນຄ້າ ແລະ ການຄືນເງິນ / Lesson 4: Cancellations, Returns, and Refunds

  • ບົດເສັງ ພາກທີ 4 / Chapter 4 Quiz

 • 5

  ພາກທີ 5 ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານ / Chapter 5: Getting Your Products to Your Customers

  • ບົດສະເໜີ / Introduction

  • ບົດທີ 1 ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການນໍາສະເໜີສິນຄ້າ / Lesson 1: Packing and Product Presentation

  • ບົດທີ 2 ການຂົນສົ່ງ - ຕອນທີ 1 / Lesson 2: Shipping - Part 1

  • ບົດທີ 3 ການຂົນສົ່ງ - ຕອນທີ 2 / Lesson 3: Shipping - Part 2

  • ບົດທີ 4 ການບໍລິການຫຼັງການຂາຍທີ່ດີເລີດ / Part 4: Amazing After-sales Service

  • ບົດເສັງ ພາກທີ 5 / Chapter 5 Quiz

 • 6

  ພາກທີ 6 ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ / Chapter 6: Gathering and Understanding Your Data

  • ບົດສະເໜີ / Introduction

  • ບົດທີ 1 ການຊອກຫາຂໍ້ມູນ / Lesson 1: Finding Your Data

  • ບົດທີ 2 ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ - ຕອນທີ 1 / Lesson 2: Analyzing your Data - Part 1

  • ບົດທີ 3 ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ - ຕອນທີ 2 / Lesson 3: Analyzing your Data - Part 2

  • ບົດທີ 4 ການຕັດສິນໃຈໃນສິ່ງທີ່ຈະເຮັດຕໍ່ໄປ / Lesson 4: Deciding What to Do Next

  • ບົດເສັງ ພາກທີ 6 / Chapter 6 Quiz

 • 7

  ບົດສະຫຼຸບ ຫຼັກສູດນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ / Conclusion to the Course

  • ບົດສະຫຼຸບ ຫຼັກສູດນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ / Conclusion to the Course

More for mSMEs