ລາຄາເທົ່າໃດ ? / How much does it cost?

ເນື້ອໃນຫລັກສູດ / Course curriculum

 • 1

  ພາກທີ 1 ການເລີ່ມຕົ້ນ / Chapter 1: Getting Started

  • ບົດສະເໜີ / Introduction

  • ບົດທີ 1 ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຫຍັງ? / Lesson 1: What is E-commerce?

  • ບົດທີ 2 ປະໂຫຍດຂອງການເຮັດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ / Lesson 2: The Benefits of E-commerce

  • ບົດທີ 3 ການຕັດສິນໃຈເລີ່ມຕົ້ນ / Lesson 3: Deciding to Get Started

  • ບົດທີ 4 ການຕັ້ງຈຸດປະສົງ / Lesson 4: Setting Your Objectives

  • ບົດທີ 5 ກຸ່ມລູກຄ້າຂອງທ່ານແມ່ນໃຜ? / Lesson 5: Who are Your Customers?

  • ບົດທີ 6 ຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານແມ່ນໃຜ? / Lesson 6: Who are Your Competitors?

  • ບົດທີ 7 ເປັນຫຍັງລູກຄ້າຈຶ່ງຄວນຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທາງອອນລາຍຈາກທ່ານ? / Lesson 7: Why Should Your Customers Buy Online From You?

  • ບົດທີ 8 ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກົນໄກການເຮັດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ / Lesson 8: The E-commerce Workflow

  • ບົດເສັງ ພາກທີ 1 / Chapter 1 Quiz

 • 2

  ພາກທີ 2 ແພລັດຟອມ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ແຜນການ / Chapter 2: The Platform, the Process, and the Plan

  • ບົດສະເໜີ / Introduction

  • ບົດທີ 1 ການເລືອກແພລັດຟອມສໍາລັບການເຮັດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕອນທີ 1: Facebook / Lesson 1: Choose the Right Platform: Part 1 - Facebook

  • ບົດທີ 2 ການເລືອກແພລັດຟອມທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບທຸລະກິດອອນລາຍຂອງທ່ານ ຕອນທີ 2: ເວັບໄຊຂອງຮ້ານ / Lesson 2: Choosing the Right Platform: Part 2 - Your Own Website

  • ບົດທີ 3 ການເລືອກແພລັດຟອມທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບທຸລະກິດອອນລາຍຂອງທ່ານ ຕອນທີ 3: ທາງເລືອກແພລັດຟອມອື່ນໆ / Lesson 3: Choosing the Right Platform: Part 3 - More Platform Options

  • ບົດທີ 4 ການເລືອກແພລັດຟອມທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບທຸລະກິດອອນລາຍຂອງທ່ານ ຕອນທີ 4: ການຕັດສິນໃຈເລືອກ / Lesson 4: Choosing the Right Platform: Part 4 - Making Your Choice

  • ບົດທີ 5 ຂັ້ນຕອນໃນການຂາຍທາງອອນລາຍ / Lesson 5: The Process of Selling Online

  • ບົດທີ 6 ຍຸດທະສາດໃນການເຮັດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກຂອງທ່ານ / Lesson 6: Your E-commerce Strategy

  • ບົດທີ 7 ການສ້າງແຜນການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກຂອງທ່ານ / Lesson 7: Making Your E-commerce Plan

  • ບົດທີ 8 ບາງຄໍາຖາມເພີ່ມຕື່ມ ສໍາລັບການສ້າງແຜນ / Lesson 8: A Few More Planning Questions

  • ບົດເສັງ ພາກທີ / Chapter 2 Quiz

 • 3

  ພາກທີ 3 ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ / Chapter 3: The People Side of E-Commerce

  • ບົດສະເໜີ / Introduction

  • ບົດທີ 1 ລູກຄ້າຂອງທ່ານ / Lesson 1: Your Customers

  • ບົດທີ 2 ຜູ້ສະໜອງຂອງທ່ານ / Lesson 2: Your Suppliers

  • ບົດທີ 3 ທີມງານຂອງທ່ານ / Lesson 3: Your Team

  • ບົດທີ 4 ບົດບາດຂອງທີມງານ / Lesson 4: Team Roles

  • ບົດທີ 5 ໂຕທ່ານເອງ / Lesson 5: You

  • ບົດທີ 6 ຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວິທີຫຼີກລ່ຽງ / Lesson 6: Common Mistakes and How to Avoid Them

  • ບົດເສັງ ພາກທີ 3 / Chapter 3 Quiz

 • 4

  ບົດສໍາພາດພິເສດ / Bonus Interviews

  • ການສຳພາດ ກັບ ນາງ ດາໄລພອນ ໄຊຍະສິດເສນາ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Saya Brand / Interview with Dalayphone Saysasithsena - Founder of Saya Brand

  • ການສຳພາດ ກັບ ນາງ ດວງມະນີ ເຮືອງຄໍາແສນ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Her Works / Interview with Douangmany Heuangkhamsene - Founder of Her Works

  • ການສຳພາດ ກັບ ນາງ ມະໂນທິບ ສີຣິປະພັນ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ NAREE / Interview with Monothip Siripaphanh - Founder of Naree

  • ການສຳພາດ ກັບ ວັດທະນາ ຫຼວງປະເສີດ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ DroppinX / Interview with Vathana Luangpaseuth - Founder of DroppinX

  • ການສຳພາດ ກັບ ຊື່ ທ່ານ ສີໃສ ຄົງຄາກຸນ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Shopping D / Interview with Sysay Khoungkhakhoune - Founder of Shopping D

ເອກະສານແຖມ / Bonus material

 • ການສໍາພາດພິເສດ / Bonus interviews!

  ບົດສຳພາດພິເສດ ກັບ 5 ຜູ້ລິເລີ່ມການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກຂອງ ສປປລາວ ທີ່ພວກເຂົາແບ່ງປັນຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ MSME ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໂລກການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກ. / Interviews with 5 of Lao PDR's e-commerce pioneers as they share their insights into what it takes for an mSME to be successful in the world of e-commerce.

 • ແຫລ່ງຂໍ້ມູນເສີມ / Bonus resources!

  ເອກະສານທີ່ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ຟຣີ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານວາງແຜນວິທີການຂອງທ່ານໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກ, ລວມທັງລາຍການກວດສອບ ການວາງແຜນຄວາມສຳເລັດທາງທຸລະກິດການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກ ຂອງທ່ານ. / Free downloadable material to help you plan your way to e-commerce success, including: a checklist for planning your e-commerce business success; a tip sheet on what customers really want from you; and more!

More for mSMEs