ລາຄາເທົ່າໃດ?

How much does it cost?

ຫຼັກສູດ / Curriculum

ໃນພາກນີ້ ພວກເຮົາຈະມາເບິ່ງນໍາກັນວ່າ ຍ້ອນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຄວນເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ, ຄຸນສົມບັດ ທີ່ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງມີ ເພື່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດມີຫຍັງແດ່ ແລະ ເຈົ້າຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເສັ້ນທາງຂອງການເປັນຜູ້ປະກອບການໄດ້ແນວໃດ.

 • 1

  ການເປັນຜູ້ປະກອບການ (Becoming an Entrepreneur _ LURAS E-Learning)

  • 1. ວິດີໂອນໍາສະເໜີ (Short Introductory Video)

  • 2. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄວນເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ (Why Start A Business?)

  • 3. ການຊອກຫາແນວຄວາມຄິດການເຮັດທຸລະກິດທີ່ດີ (Finding A Great Business Idea)

  • 4. ທັກສະ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ປະກອບການ (The Skills And Qualities Of An Entrepreneur)

  • 5. ວິທີຄິດແບບຜູ້ປະກອບການ (An Entrepreneurial Mindset)

  • 6. ເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງຍັງບໍ່ເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ? (Why Doesn't Everyone Start A Business?

  • 7. ຄໍາແນະນໍາຈາກມືອາຊີບ (Advice From The Pros)

  • ຄໍາຖາມສໍາລັບການເປັນຜູ້ປະກອບການ (Quiz)

  • ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜູ້ປະກອບການໄວໜຸ່ມພາຍໃຕ້ກີດຈະກຳ AGREE ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ: www.LaoYouth.org

ສິນຄ້າເພີ່ມເຕີມ / More Courses

This course has been developed by Katalyst Partners for: