ລາຄາເທົ່າໃດ ? / How much does it cost?

 • ບໍ່ເສຍຄ່າ

  ເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ບໍ່ອັ້ນ / Unlimited access

  Get started now

Curriculum

 • 1

  Introduction to Content Marketing

  • Intro to Content Marketing/ ຄຳສັບ Content Marketing

 • 2

  Understanding Your Target Market For Your Content Planning ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຕະຫຼາດກຸ່ມເປົ້າໝາຍພື່ອວາງແຜນຄອນເທັນໃຫ້ກົງຈຸດ

  • ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຕະຫຼາດກຸ່ມເປົ້າໝາຍພື່ອວາງແຜນຄອນເທັນໃຫ້ກົງຈຸດ / Understanding Your Target Market For Your Content Planning

 • 3

  ການສ້າງສັນ ແລະ ການຄັດສັນ: ເນື້ອຫາດຶງດູດສາຍຕາດ້ວຍຮູບປະກອບ / Visually Appealing Content with Photos

  • ການສ້າງສັນ ແລະ ການຄັດສັນ: ເນື້ອຫາດຶງດູດສາຍຕາດ້ວຍຮູບປະກອບ / Visually Appealing Content with Photos

 • 4

  ໜັງສັ້ນໆ ການຮຽບຮຽງ ແລະ ການສ້າງສະຄຣິບ: ຮູບເງົາສັ້ນ / Script Creation and Curation: Short Films

  • Script Creation and Curation: Short Films ໜັງສັ້ນໆ ການຮຽບຮຽງ ແລະ ການສ້າງສະຄຣິບ: ຮູບເງົາສັ້ນ - Part 1

  • Script Creation and Curation: Short Films ໜັງສັ້ນໆ ການຮຽບຮຽງ ແລະ ການສ້າງສະຄຣິບ: ຮູບເງົາສັ້ນ - Part 2

 • 5

  ກຣາຟ (graph) ແລະ ອິນໂຟກຣາຟຟິກ (infographics) ເພື່ອການນຳສະເຫນີເນື້ອຫາທີ່ຫນ້າສົນໃຈ / Graphs and Infographics for Visually Appealing Content

  • Graphs and Infographics for Visually Appealing Content ກຣາຟ (graph) ແລະ ອິນໂຟກຣາຟຟິກ (infographics) ເພື່ອການນຳສະເຫນີເນື້ອຫາທີ່ຫນ້າສົນໃຈ - Part 1

  • Graphs and Infographics for Visually Appealing Content ກຣາຟ (graph) ແລະ ອິນໂຟກຣາຟຟິກ (infographics) ເພື່ອການນຳສະເຫນີເນື້ອຫາທີ່ຫນ້າສົນໃຈ - Part 2

 • 6

  ພື້ນຖານການວິເຄາະ ເພື່ອປັບປຸງເນື້ອຫາທຸລະກິດອອນລາຍຂອງທ່ານ ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍ່ງກັນ / Analytics for Content Marketing

  • Analytics for Content Marketing / ພື້ນຖານການວິເຄາະ ເພື່ອປັບປຸງເນື້ອຫາທຸລະກິດອອນລາຍຂອງທ່ານ ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍ່ງກັນ - Part 1

  • Analytics for Content Marketing / ພື້ນຖານການວິເຄາະ ເພື່ອປັບປຸງເນື້ອຫາທຸລະກິດອອນລາຍຂອງທ່ານ ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍ່ງກັນ - Part 2

 • 7

  ບົດນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ SEOS ເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິພາບວິທີການຕະຫຼາດດ້ວຍເນື້ອຫາ / Intro to SEOS for Content Marketing Optimization

  • Intro to SEOS for Content Marketing Optimization ບົດນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ SEOS ເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິພາບວິທີການຕະຫຼາດດ້ວຍເນື້ອຫາ

 • 8

  ເນື້ອຫາການຕະຫລາດຕ່າງປະເທດ / International Content Marketing

  • International Content Marketing// ເນື້ອຫາການຕະຫລາດຕ່າງປະເທດ